Executive Committee

Chair: Cheng-Wen Wu 吳誠文
           Industrial Technology Research Institute, Taiwan
           National Tsing Hua University, Taiwan
 
• Tim Cheng, Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), Hong Kong
 
Tzi-Dar Chiueh 闕志達, National Taiwan University, Taiwan
 
Jiun-In Guo 郭峻因, National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan
 
Shye-Jye Jou 周世傑, National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan
 
Kuen-Jong Lee 李昆忠, National Cheng Kung University, Taiwan
 
Donald Y.C. Lie, Texas Tech University, USA
 
Youn-Long Lin 林永隆, National Tsing Hua University, Taiwan
 
Hidetoshi Onodera, Osaka Gakuin University, Japan
 
Jyuo-Min Shyu 徐爵民National Tsing Hua University, Taiwan
 
Li-C. Wang, University of California Santa Barbara, USA