Digital, Memory, and AI Chip Design Subcommittee

Co-Chairs:
Yu-Hsin Chen, Facebook Inc.
Meng-Fan Chang, TSMC
Ching-Che Chung, National Chung Cheng University
 
Members: 
• Deliang Fan, Arizona State University
• Tsung-Te Liu, National Taiwan University
• Shyh-Shyuan Sheu, Industrial Technology Research Institute
• Toru Shimizu, Toyo University 
• Hirofumi Shinohara, Waseda University