Executive Committee

• Tim Cheng, Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), Hong Kong
 
Tzi-Cker Chiueh, Industrial Technology Research Institute, Taiwan
 
Tzi-Dar Chiueh, National Taiwan University, Taiwan
 
Jiun-In Guo, National Chiao Tung University, Taiwan
 
Shye-Jye Jou, National Chiao Tung University, Taiwan
 
Kuen-Jong Lee, National Cheng Kung University, Taiwan
 
Donald Y.C. Lie, Texas Tech. University, USA
 
Youn-Long Lin, National Tsing Hua University, Taiwan
 
Jyuo-Min Shyu, National Tsing Hua University, Taiwan
 
Li-C. Wang, University of California Santa Barbara, USA
 
Cheng-Wen Wu, National Tsing Hua University, Taiwan