Electronic Design Automation Subcommittee

Co-Chairs:
Atsushi Takahashi, Tokyo Institute of Technology, Japan 
Chien-Nan Liu, National Chiao Tung University, Taiwan

Members :  
• Lih-Yih Chiou, National Cheng Kung University, Taiwan
• Rickard Ewetz, University of Central Florida, USA
• Tsung-Yi Ho,National Tsing Hua University, Taiwan
• Juinn-Dar Huang, National Chiao Tung University, Taiwan
• Yukihide Kohira, The University of Aizu, Japan
• Bei Yu, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
• Xuan Zeng, Fudan University, China