General Co-Chairs

General Co-Chairs :  
 
• Donald Y.C. Lie, Texas Tech University, USA
 
Jiun-Lang Huang, National Taiwan University, Taiwan