Electronic Design Automation Subcommittee

Chair :
Hidetoshi Onodera, Kyoto University, Japan
 
Co-Chair: 
Hung-Ming Chen, National Chiao Tung University, Taiwan
 

Members :  
• Laleh Behjat, University of Calgary, Canada
Lih-Yih Chiou, National Cheng Kung University, Taiwan
Zhuo Feng, Michigan Technological University, USA
Tsung-Yi Ho, National Tsing Hua University, Taiwan
Jiang Hu, Texas A&M University, USA
Juinn-Dar Huang, National Chiao Tung University, Taiwan
Wooyoung Jang, Dankook University, South Korea
Chien-Nan( Jimmy ) Liu, National Central University, Taiwan
Atsushi Takahashi, Tokyo Institute of Technology, Japan
Kuen-Yu Tsai, National Taiwan University, Taiwan
Xuan Zeng, Fudan University, China