Local Organizing Committee

   By Industrial Technology Research Institute (ITRI)
 

Chair

Ming-Jinn Tsai

Co-Chairs

Ming-Chung Huang

Fang-Ru Hsu

Wen-Chi Yang

Yu-Chuan Wei

General Secretariat

Jo-anne Lee

Secretariat

Doris Chiang

Celia Liu

Art Work

Jo-anne Lee

Public Relations

Jo-anne Lee

General Affairs

Emily HM Cheng

IT Support

Lisa Chen

Jo-anne Lee

Registration

Melody Chao

Pei-Yin Liao

Treasurer

Feei-Ling Chen